Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 3 w Lublinie

Oferta Poradni

Celem działania Poradni jest udzielanie dzieciom i młodzieży pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz pomocy w wyborze kierunku kształcenia i zawodu, udzielanie  rodzicom i nauczycielom pomocy psychologiczno-pedagogicznej związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży, a także wspomaganie przedszkoli, szkół i placówek w zakresie realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych. Realizując powyższe cele pracownicy Poradni podejmują liczne działania, skierowane do dzieci i młodzieży, ich rodziców i wychowawców.