Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 3 w Lublinie

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 3 w Lublinie ,zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Poradni Psychologiczno Pedagogicznej Nr 3 w Lublinie:www.ppp3.pl

Data publikacji strony internetowej: 2009-03-10.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2023-02-16.

Strona www jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 3 nie posiada aplikacji mobilnej.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2022-03-30 .

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Adam Bieńkowski; mail: adam.bienkowski@ppp3.lublin.eu. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 81 525 09 99.

Wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz skargi na brak zapewnienia dostępności można składać wykorzystując dane teleadresowe dostępne poniżej.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, konkretne wskazanie, której informacji żądanie dotyczy oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny zrealizuje żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż      2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać do Rzecznika Praw Obywatelskich, www.rpo.gov.pl lub  https://lublin.eu/urzad-miasta-lublin/jak-zalatwic-spra we/nieodplatna-pomoc-prawna/pomoc-biura-rzecznika-praw-obywatelskich/

 

Dane teleadresowe siedziby Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 3

tel.: (081) 525-09-99; tel. kom.: 882 431 340

fax: (081) 525-09-99 wew. 120

e-mail: poczta@ppp3.lublin.eu

20-637 Lublin, ul. Ignacego Rzeckiego 21

 

Informacje o dostępności architektonicznej

 1. Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli:
  Do budynku przy ulicy Rzeckiego 21, gdzie zlokalizowana jest Poradnia, prowadzą kilkustopniowe schody oraz podjazd dla osób z problemami motorycznymi i poruszających się na wózkach inwalidzkich. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 3 wynajmuje pomieszczenia na drugim piętrze budynku Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej LSM. Z parteru na drugie piętro można dostać się ogólnodostępnymi schodami oraz windą. Po godz. 15.00 wejście na schody zamykane jest metalową kratą, która jest otwierana przez pracownika Poradni po zgłoszeniu takiej potrzeby przez domofon przy wejściu.  Brak  ograniczeń w obszarze kontroli.
 2. Opis dostępności korytarzy, schodów i wind:
  Z holu głównego na drugim piętrze, gdzie zlokalizowane są pomieszczenia Poradni, można bez barier architektonicznych dostać się do niezbędnych dla interesantów pomieszczeń: sekretariatu, gabinetów terapeutycznych, gabinetu dyrektora i toalet.
 3. Opis dostosowań budynku:
  1. do budynku prowadzą kilkustopniowe schody oraz podjazd dla osób z problemami motorycznymi i poruszających się na wózkach inwalidzkich;
  2. wewnątrz budynku brak pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych;
  3. w budynku brak oznaczeń w Alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych lub słabowidzących;
  4. ogólnodostępna toaleta znajduje się na drugim piętrze;
 4. Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób z niepełnosprawnością:
  Istnieje możliwość skorzystania z miejsca parkingowego dla osób z niepełnosprawnością na parkingu LSM przy ul. Rzeckiego 21.
 5. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach:
  Zgodnie z Ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych osoba niepełnosprawna wraz z psem asystującym ma prawo wstępu m.in. do obiektów użyteczności publicznej. Warunkiem wejścia na teren budynku z psem asystującym jest wyposażenie psa asystującego w uprząż oraz posiadanie przez osobę niepełnosprawną certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego i zaświadczenia o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych. Możliwość wejścia do budynku z psem asystującym nie zwalnia osoby niepełnosprawnej z odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez psa asystującego.
 6. Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online:
  Zgodnie z Ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się istnieje możliwość skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu – taką potrzebę należy zgłosić z trzydniowym wyprzedzeniem.