Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 3 w Lublinie

Dokumenty do Zespołu Orzekającego

 

Zespół Orzekający działający w naszej Poradni wydaje:

1. Orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego dzieciom i młodzieży:

– z niepełnosprawnością intelektualną (w stopniu lekkim, umiarkowanym i znacznym)
– z niepełnosprawnością ruchową w tym z afazją
– zagrożonych niedostosowaniem społecznym
– niedostosowanym społecznie
– z niepełnosprawnościami sprzężonymi.

2.Orzeczenia o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych

dla dzieci i młodzieży upośledzonych umysłowo w stopniu głębokim.

3.Orzeczenia o potrzebie rocznego obowiązkowego przygotowania przedszkolnego oraz nauczania indywidualnego w sytuacji, gdy stan zdrowia dziecka uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do przedszkola/szkoły.

4.Opinie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka  od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole .

Aby uzyskać orzeczenie/opinię, należy w Sekretariacie złożyć odpowiednie zaświadczenie lekarskie oraz opinię z przedszkola/szkoły (druki można pobrać ze strony – poniżej) oraz inną dokumentację  uzasadniającą wniosek, w szczególności wydane przez specjalistów opinie, zaświadczenia oraz wyniki obserwacji i badań psychologicznych, pedagogicznych i lekarskich.

W indywidualnych przypadkach może zaistnieć potrzeba poszerzenia dokumentacji.

 

Druki do pobrania:

Charakterystyka ucznia (200 KB, PDF)

Zaświadczenie lekarskie (192 KB, PDF)