Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 3 w Lublinie

Dla dzieci i młodzieży

Dzieciom i młodzieży oferujemy:

 • Indywidualną diagnozę: psychologiczną, pedagogiczną i logopedyczną – diagnozowanie potencjałów rozwojowych, przyczyn trudności rozwojowych i szkolnych, zaburzeń zachowania, stawianie prognoz i określanie adekwatnych form pomocy;
 • Opiniowanie we wnioskowanych sprawach uczniów wszystkich typów szkół;
 • Opiniowanie w sprawie wczesnego wspomagania rozwoju, przyspieszania lub odraczania obowiązku szkolnego;
 • Orzekanie o potrzebie indywidualnego nauczania i kształcenia specjalnego oraz indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego;
 • Diagnozowanie predyspozycji i uzdolnień; opiniowanie w sprawie indywidualnego programu lub toku nauki; stymulowanie rozwoju uczniów zdolnych;
 • Indywidualną terapię psychologiczną dla dzieci i młodzieży z trudnościami emocjonalnymi, osobistymi i rodzinnymi, zaburzeniami zachowania, trudnościami w relacjach społecznych;
 • Psychoterapię dzieci i młodzieży;
 • Indywidualną i grupową terapię pedagogiczną dla dzieci z zaburzeniami funkcji percepcyjno-motorycznych, obniżonym rozwojem intelektualnym, trudnościami w nauce czytania i pisania, trudnościami arytmetycznymi
 • Indywidualną terapię logopedyczną;
 • Pracę terapeutyczną z rodziną dziecka;
 • Terapię EEG-biofeedback (w przypadku trudności w koncentracji uwagi, zapamiętywaniu, dla osób z nadpobudliwością psychoruchową);
 • Pomoc w wyborze kierunku kształcenia i zawodu (konsultacje, warsztaty);
 • Zajęcia i treningi psychoedukacyjne o tematyce adekwatnej do potrzeb;
 • Zajęcia tematyczne dotyczące bezpiecznego korzystania z mediów (szczególnie Internetu).

Oferta zajęć grupowych dla dzieci i młodzieży  – wybrane tematy

„Pobawmy się matematyką” dla dzieci z klas III i IV szkoły podstawowej, doświadczających trudności w nauce matematyki;

„Siła tworzenia – zajęcia z arteterapii” dla dzieci z klas II-IV szkoły podstawowej (m.in. przejawiających problemy emocjonalne, postawę lękową, nieśmiałych, mających trudności w prawidłowej komunikacji z osobami z najbliższego otoczenia);

„Pobawmy się wyrazami” – zajęcia dla dzieci doświadczających trudności w nauce pisania i czytania z klas III-V szkoły podstawowej

„Przygoda z Wróbelkiem Elemelkiem” – zajęcia terapii pedagogicznej dla dzieci z trudnościami w pisaniu, czytaniu i koncentracji uwagi z klas II szkoły podstawowej

„Zajęcia rozwijające zdolności emocjonalno-społeczne z elementami treningu koncentracji uwagi” dla dzieci z klas II i III szkół podstawowych

Drzewo życia” dla  uczniów starszych klas szkół podstawowych; zajęcia ukierunkowane na wzmocnienie poczucia własnej wartości i skuteczności oraz na kształtowanie kompetencji społecznych i konstruktywnych form zaspokajania swoich potrzeb.

Szczegółowe informacje dotyczące zajęć otrzymają Państwo od osób prowadzących – prosimy o kontakt poprzez Sekretariat Poradni.