Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 3 w Lublinie

Aktualności

Wyrażamy naszą solidarność i wsparcie dla sąsiadów z Ukrainy

Informacja dla uchodźców z Ukrainy

Informujemy, że PPP nr 3 w Lublinie /telefon kontaktowy 882 431 340 lub mail poczta@ppp3.lublin.eu/  świadczy darmową pomoc psychologiczną wszystkim dzieciom, młodzieży i dorosłym obywatelom Ukrainy.

Wizyta nie wymaga skierowania

W sytuacji konieczności porozumiewania się wyłącznie językiem ukraińskim lub rosyjskim prosimy o kontakt z psychologami: Dmitrij Lapunov lub Grażyna Nowosad przyjmującymi w PPP nr 1 w Lublinie przy ul. Pogodnej 54 /telefon kontaktowy 609 074 434/

 

Dr Ewa Ziarek

Dyrektor Poradni


 

Ze smutkiem informujemy, że odeszła nasza wieloletnia Pani Dyrektor Ewa Narecka – człowiek dobry, szlachetny, wierny prawdzie. Śp. Ewa Narecka utworzyła zespół naszej Poradni i kierowała nim w latach 1990 – 2012. Pozostanie w naszej pamięci i modlitwie.

Dyrektor wraz z Zespołem Poradni

 


 

Szanowni Rodzice, Uczniowie, Nauczyciele !

W sytuacjach kryzysowych udzielamy wsparcia psychologiczno-pedagogicznego dla uczniów, rodziców i nauczycieli z przedszkoli, szkół i placówek oświatowych – bezpośrednio, telefonicznie, mailowo lub z wykorzystaniem komunikatorów internetowych.

Każdą wizytę w Poradni prosimy uzgadniać telefonicznie pod numerem:

81 525 09 99.

Dyżury psychologów, pedagogów i logopedy odbywają się pod numerem telefonu 81 525 09 99 w terminach podanych w zakładce „Pracownicy”.

Adresy mailowe poszczególnych pracowników znajdują się w zakładce Pracownicy.

Poza godzinami pracy Poradni możliwe jest uzyskanie pomocy m.in. pod następującymi numerami:

Całodobowy dyżur psychologiczny Centrum Interwencji Kryzysowej w Lublinie:

733 588 900

Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży – Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę (w godzinach 12.00-2.00):

116 111

Całodobowy telefon zaufania  Rzecznika Praw Dziecka (dla dzieci i młodzieży)

800 12 12 12

Pod poniższym linkiem można uzyskać pomoc poprzez całodobowy czat:

https://brpd.gov.pl/dzieciecy-telefon-zaufania-rzecznika-praw-dziecka/

 


Informacja dla Rodziców

dzieci i uczniów niesłyszących i słabosłyszących, niewidomych i słabowidzących oraz z autyzmem w tym z Zespołem Aspergera:

Na podstawie Uchwały nr 946/XXX/2021 Rady Miasta Lublin z dnia 25 czerwca 2021 r.

w sprawie określenia terenu działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym specjalistycznych, prowadzonych przez miasto Lublin

 z dniem 1 września 2021 r.  w sprawie wydania orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego i opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dla dzieci i uczniów niesłyszących i słabosłyszących,  niewidomych i słabowidzących oraz z autyzmem w tym z Zespołem Aspergera ze szkół i placówek z rejonu działania Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 3 należy zgłaszać się do Poradni Psychologiczno-Pedagogiczna nr 2 w Lublinie, ul. Radości 8, tel. 81 442 30 01.

 

 

Dyrektor Poradni

dr Ewa Ziarek


Informujemy, że w roku szkolnym 2021/22 pracujemy we wzmożonym reżimie sanitarnym. Dlatego przed planowaną wizytą w Poradni prosimy o zapoznanie się z obowiązującymi procedurami  i właściwe przygotowanie się do niej.

W zakładce „Bezpieczeństwo sanitarne” są zamieszczone wybrane procedury, m.in. Ankieta/Oświadczenie oraz inne przydatne informacje związane z bezpieczeństwem sanitarno-epidemiologicznym.

Zgłoszenia do Poradni można składać poprzez formularz cyfrowy dostępny na stronie Lubelskiego Portalu Oświatowego (Aplikacje dla rodziców – zgłoszenie do poradni).

Inne dokumenty można przesyłać pocztą tradycyjną, przez platformę ePUAP lub zostawiać w skrzynce kontaktowej znajdującej się przy drzwiach wejściowych do budynku.

Pamiętajmy, że w czasie trwania epidemii troska o bezpieczeństwo własne i osób z którymi przebywamy jest urzeczywistnianiem dobra wspólnego dlatego  hasło „chroń siebie i innych” jest szczególnie aktualne.

Dyrektor Poradni
dr Ewa Ziarek


Plakat Całodobowa Bezpłatna Infolinia dla dzieci i młodzieży, rodziców oraz nauczycieli Fundacja ITAKA 800080222


Interwencja kryzysowa

Przebywanie w izolacji w połączeniu z innymi przeciążającymi sytuacjami może wywołać kryzys. Dotyczy on jednego członka rodziny lub całego systemu. Dochodzi wówczas do załamania zdolności adaptacyjnych człowieka. Mimo uruchomienia strategii zaradczych nie następuje poprawa.

Zachowania, które mogą zaniepokoić rodzica nastolatka to: gwałtowne i na stałe porzucanie swoich dotychczasowych przyjaciół (młody człowiek nadmiernie się izoluje); uzależnianie się od grupy rówieśniczej, drastyczne zmienianie swoich dotychczasowych nawyków np. rezygnacja z pasji; „odcięcie” emocjonalnie – nastolatek nie nawiązuje kontaktu z osobami, z którymi był blisko; w sposób trwały nie widzi sensu życia, samookalecza się lub swój ból uśmierza przy pomocy środków psychoaktywnych; zamyka się na różne formy kontaktu. Większość nastolatków w tym okresie życia prezentuje podobne objawy i są one rozwojowe, natomiast w kryzysie są one nasilone i trwałe – po rozmowie nie następuje nawet chwilowa zmiana w ich zachowaniu.

Kryzysowi towarzyszy m. in. niepokój o przyszłość, brak poczucia bezpieczeństwa, poczucie utraty kontroli, dezorganizacja, niepewność, poczucie winy itp.

Elementy, które zwiększają podatność na kryzys to: brak bliskich relacji z ludźmi, powielanie starych- dezorganizujących schematów, nadużywanie substancji psychoaktywnych, niskie poczucie własnej wartości, przekonanie o własnej nieomylności, zmiana sytuacji ekonomicznej, brak satysfakcjonującej pracy…

Interwencja kryzysowa jest formą pomocy, która ułatwia osobie lub rodzinie wyjście
z impasu. Kryzys może dezorganizować funkcjonowanie człowieka albo, rozwiązany pozytywnie, pozwala osiągnąć wyższy poziom funkcjonowania (jednostce lub rodzinie). Interwencja kryzysowa to od 1 do 10 spotkań.

Zachęcamy do korzystania z tej formy pracy w naszej Poradni. Nasz zespół w tym zakresie szkoliła m.in. Wanda Szaszkiewicz – superwizor Polskiego Towarzystwa Psychologicznego i Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.

Informację przygotowała Anna Czornik


Uprzejmie informuję, że na stronie internetowej miasta Lublin została zamieszczona informacja o ofercie edukacyjnej szkół zawodowych
prowadzonych przez miasto Lublin na rok szkolny 2021/2022. Poniżej zamieszczamy stosowny link:

https://lublin.eu/mieszkancy/edukacja/aktualnosci/oferta-edukacyjna-szkol-zawodowych-prowadzonych-przez-miasto-lublin-na-rok-szkolny-20212022,542,1082,1.html

Natomiast na platformie „Stawiamy na zawodowców”, zawarte są m.in. bliższe informacje o szkołach zawodowych i nauczanych w nich
zawodach. Link do strony:   https://zawodowcy.lublin.eu/

Zachęcam zainteresowane osoby do zapoznania się z ofertą i pozostałymi informacjami.

Dyrektor Poradni

dr Ewa Ziarek


Na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Lublinie jest dostępny informator o szkołach ponadpodstawowych województwa lubelskiego na rok szkolny 2021/2022 –

link: https://www.kuratorium.lublin.pl/informator.php .

Zapraszamy zainteresowanych rodziców i uczniów do zapoznania się z tegoroczną ofertą.


W roku szkolnym 2019/2020 na terenie Poradni były realizowane między innymi następujące zajęcia grupowe dla uczniów:

„Pobawmy się matematyką” dla dzieci z klas III i IV szkoły podstawowej, doświadczających trudności w nauce matematyki; (kontynuacja; czas realizacji: wrzesień 2019-styczeń 2020)

„Siła tworzenia – zajęcia z arteterapii” dla dzieci z klas II-IV szkoły podstawowej (m.in. przejawiających problemy emocjonalne, postawę lękową, nieśmiałych, mających trudności w prawidłowej komunikacji z osobami z najbliższego otoczenia); (kontynuacja; czas realizacji: październik 2019-czerwiec 2020)

„Pobawmy się wyrazami” – zajęcia dla dzieci doświadczających trudności w nauce pisania i czytania z klas III-V szkoły podstawowej

„Przygoda z Wróbelkiem Elemelkiem” – zajęcia terapii pedagogicznej dla dzieci z trudnościami w pisaniu, czytaniu i koncentracji uwagi z klas II szkoły podstawowej

„Zajęcia rozwijające zdolności emocjonalno-społeczne z elementami treningu koncentracji uwagi” dla dzieci z klas II i III szkół podstawowych

Szczegółowe informacje dotyczące zajęć otrzymają Państwo od osób prowadzących – prosimy o kontakt poprzez Sekretariat Poradni.


Poradnia realizuje program profilaktyczny „DRZEWO ŻYCIA”. Jest on ukierunkowany na wzmocnienie poczucia własnej wartości i skuteczności oraz na kształtowanie kompetencji społecznych i konstruktywnych form zaspokajania swoich potrzeb. Adresatami programu są uczniowie starszych klas szkół podstawowych.

Dotychczas zrealizowaliśmy cztery cykle warsztatów.

Praca plastyczna wykonana podczas zajęć "Drzewo życia". Przedstawia drzewo, nad nim tęcza, wokół rozmaite kolorowe postaci i przedmioty

Niektóre edycje zajęć są dofinansowane ze środków UM Lublin, w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych/Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Lublin.


W związku z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1.02.2013 r. w sprawie zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych w tym publicznych poradni specjalistycznych (Dz.U.z 2013r., poz.199 z późniejszymi zmianami) prosimy rodziców/ prawnych opiekunów o przyniesienie na pierwszą wizytę do poradni numeru PESEL dziecka/ ucznia.

Jednocześnie informujemy, że niepełnoletni uczniowie powinni zgłaszać się do poradni pod opieką rodzica lub opiekuna prawnego.

 Dyrektor dr Ewa Ziarek


Drogi Rodzicu, odwołaj diagnozę jeżeli Twoje dziecko ma objawy choroby. Skonsultuj je z lekarzem. Dbajmy o nasze wspólne bezpieczeństwo.