Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 3 w Lublinie

Aktualności

Zajęcia najbliższej edycji „Szkoły dla Rodziców i Wychowawców” rozpoczną się 17 października 2019 r.


W I semestrze roku szkolnego 2019/2020 na terenie Poradni będą prowadzone następujące zajęcia grupowe dla uczniów:

„Pobawmy się matematyką” dla dzieci z klas III i IV szkoły podstawowej, doświadczających trudności w nauce matematyki; (czas realizacji: wrzesień 2019-styczeń 2020)

„Siła tworzenia – zajęcia z arteterapii” dla dzieci z klas II-IV szkoły podstawowej (m.in. przejawiających problemy emocjonalne, postawę lękową, nieśmiałych, mających trudności w prawidłowej komunikacji z osobami z najbliższego otoczenia); (czas realizacji: ferie zimowe oraz październik 2019-czerwiec 2020)

„Pitagoras” – dla dzieci uzdolnionych matematycznie z klas IV-V szkoły podstawowej; (czas realizacji: ferie zimowe)

„Pobawmy się wyrazami” – dla dzieci doświadczających trudności w nauce pisania i czytania z klas III-V szkoły podstawowej

„Trening kompetencji społecznych” dla dzieci wysoko wrażliwych, nieśmiałych, z obniżonym poczuciem własnej wartości, doświadczających trudności w relacjach z rówieśnikami z klas IV-VI; (czas realizacji: październik – grudzień 2019)

„Einstein też jeździł na rowerze” – zajęcia warsztatowe dla klas V szkoły podstawowej (czas realizacji: ferie zimowe)

„Przygoda z Wróbelkiem Elemelkiem” – zajęcia terapii pedagogicznej dla dzieci z trudnościami w pisaniu, czytaniu i koncentracji uwagi

„Zajęcia dla dzieci zdolnych” z klas V-VI szkoły podstawowej (czas realizacji: listpad i grudzień 2019 r.)

„Zajęcia rozwijające zdolności emocjonalno-społeczne z elementami treningu koncentracji uwagi” dla dzieci z klas II i III szkół podstawowych (czas realizacji: ferie zimowe)

Szczegółowe informacje dotyczące zajęć otrzymają Państwo od osób prowadzących – prosimy o kontakt poprzez Sekretariat Poradni.


Poradnia realizuje program profilaktyczny „DRZEWO ŻYCIA”. Jest on ukierunkowany na wzmocnienie poczucia własnej wartości i skuteczności oraz na kształtowanie kompetencji społecznych i konstruktywnych form zaspokajania swoich potrzeb. Adresatami programu są uczniowie starszych klas szkół podstawowych.

Dotychczas zrealizowaliśmy cztery cykle warsztatów. Wkrótce rozpocznie się kolejna edycja zajęć.

imag1656

Niektóre edycje zajęć są dofinansowane ze środków UM Lublin, w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych/Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Lublin.


W związku z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1.02.2013 r. w sprawie zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych w tym publicznych poradni specjalistycznych (Dz.U.z 2013r., poz.199 z późniejszymi zmianami) prosimy rodziców/ prawnych opiekunów o przyniesienie na pierwszą wizytę do poradni numeru PESEL dziecka/ ucznia.

Jednocześnie informujemy, że niepełnoletni uczniowie powinni zgłaszać się do poradni pod opieką rodzica lub opiekuna prawnego.

 Dyrektor dr Ewa Ziarek


 

object914018945  

„Odrobina dobra okazana drugiemu człowiekowi

lepsza jest niż cała miłość do ludzkości.”    

              R. Dehmel

 

Z radością informujemy, że w dniu 4 grudnia 2015 roku, w siedzibie naszej Poradni, odbyła się uroczystość Jubileuszu 25-lecia Poradni.

Mieliśmy zaszczyt i przyjemność gościć Osoby z różnych obszarów i dziedzin współpracy z naszą placówką.

Uroczystość rozpoczęła się Mszą Św. w kościele  pw. Józefa Oblubieńca NMP w Lublinie, po której miała miejsce część oficjalna spotkania rozpoczęta przez Panią Dyrektor Ewę Ziarek powitaniem Gości i prezentacją pracy Poradni.

Następnie miały miejsce wystąpienia: Pana Lecha Sprawki – posła na Sejm RP, Pana Krzysztofa Żuka – Prezydenta Miasta Lublin, Pani Moniki Orzechowskiej – Przewodniczącej Komisji Rodziny Rady Miasta Lublin reprezentującej Pana Piotra Kowalczyka – Przewodniczącego Rady Miasta, Pani Elżbiety Lalka-Barańskiej reprezentującej Pana Kuratora Oświaty, Pana Mirosława Jarosza – Rektora Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie, oraz składane na ręce Pani Dyrektor podziękowania za pracę Poradni.

W ramach uroczystości zostały wygłoszone dwa wykłady: prof. dr hab. Zbigniew B. Gaś (Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie) zaprezentował temat „Czy profilaktyka jest jeszcze komuś potrzebna?”     a            dr Krzysztof Wojcieszek (Pedagogium – Wyższa Szkoła Nauk Społecznych w Warszawie) – „Czym jest wspólnota osobowa i jak o nią dbać?”.

Część oficjalną uroczystości zakończył mini-recital Anity Kostyńskiej (uczennicy III Liceum Ogólnokształcącego im. Unii Lubelskiej oraz Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. T. Szeligowskiego).

Praca Poradni została uhonorowana Medalem Prezydenta Miasta Lublin a  Pani Dyrektor i trzech  pracowników Poradni , w uznaniu pracy na rzecz drugiego człowieka, również otrzymało z rąk Pana Prezydenta dr Krzysztofa Żuka – Medal Prezydenta Miasta Lublin.

 

Obchody Jubileuszu stały się okazją do świątecznego spotkania, syntezy pracy Poradni i spojrzenia na rzeczywistość w perspektywie dokonujących się zmian.

 

Współorganizatorem wydarzenia była Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie.

 

Wszystkim Gościom,

przybyłym na uroczystość Jubileuszu 25-lecia Naszej Poradni składamy serdeczne podziękowania za obecność, dotychczasową współpracę i współtworzenie klimatu spotkania.

Słowa podziękowania kierujemy do Pani Ewy Nareckiej, pierwszego i wieloletniego Dyrektora Poradni oraz do  Koleżanek  Emerytek za wszystkie lata bycia z nami,

oraz do Tych z Państwa, którzy w ciągu minionych 25 lat byli obecni wśród nas i wspierali nas w różnych przedsięwzięciach, a nie mogli świętować wraz z nami.

 

Wszystkim naszym Klientom dziękujemy za okazywane zaufanie,

 

 

Ewa Ziarek – Dyrektor 

i Pracownicy PPP Nr 3 w Lublinie