Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 3 w Lublinie

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

 

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 3 w Lublinie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Poradni Psychologiczno Pedagogicznej Nr 3 w Lublinie: www.ppp3.pl

Data publikacji strony internetowej: 2009-03-10.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-02-08.

Strona www jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

  • zdjęcia na stronie www zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej,
  • zdjęcia nie posiadają napisów dla osób głuchych,
  • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
  • część plików nie jest dostępna cyfrowo, głównie tych opublikowanych przed wejściem w życie Ustawy.

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 3 nie posiada aplikacji mobilnej.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-03-23 .

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest mgr Izabela Czajka-Szymona; mail: izabela.czajka-szymona@ppp3.lublin.eu. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 81 525 09 99.

Wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz skargi na brak zapewnienia dostępności można składać wykorzystując dane teleadresowe dostępne poniżej.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, konkretne wskazanie, której informacji żądanie dotyczy oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny zrealizuje żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż      2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać do Rzecznika Praw Obywatelskich, www.rpo.gov.pl lub  https://lublin.eu/urzad-miasta-lublin/jak-zalatwic-spra we/nieodplatna-pomoc-prawna/pomoc-biura-rzecznika-praw-obywatelskich/

 

Dane teleadresowe siedziby Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 3

tel.: (081) 525-09-99; tel. kom.: 882 431 340

fax: (081) 525-09-99 wew. 120

e-mail: poczta@ppp3.lublin.eu

20-637 Lublin, ul. Ignacego Rzeckiego 21

 

INFORMACJE O DOSTĘPNOŚCI ARCHITEKTONICZNEJ

Osoby niepełnosprawne ruchowo, przybywające do  Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 3 w Lublinie otrzymają niezbędną pomoc od pracowników Poradni. Do budynku gdzie zlokalizowana jest Poradnia prowadzą kilkustopniowe schody oraz podjazd dla osób z problemami motorycznymi i niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 3 wynajmuje pomieszczenia na 2-gim piętrze budynku Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej LSM gdzie dostępność dla osób z niepełnosprawnościami jest ograniczona ze względu na brak windy.  W celu ułatwienia kontaktu na parterze przy schodach zamontowany jest domofon umożliwiający rozmowę z sekretariatem i uzyskanie niezbędnej pomocy. Z parteru na 2-gie piętro można dostać się wyłącznie ogólnodostępnymi schodami. Po godz. 15.00  wejście na schody zamykane jest metalową kratą, która jest otwierana przez pracownika poradni po zgłoszenia takiej potrzeby przez domofon przy wejściu. W razie potrzeby pracownik poradni schodzi na parter i rozmawia ze zgłaszającą się osobą. Niezbędne działania na rzecz osób z niepełnosprawnościami prowadzone są na terenie domu, szkoły lub placówki oświatowej. Z holu głównego na 2-gim piętrze można bez barier architektonicznych dostać się do niezbędnych dla interesantów pomieszczeń: sekretariatu, gabinetów terapeutycznych, gabinetu dyrektora i toalet. Istnieje możliwość skorzystania z miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych na parkingu LSM przy ul. Rzeckiego 21.

Nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.